Điều Khoản Pháp Lý

Vui lòng đọc kỹ những Điều Khoản Sử Dụng này (“Điều Khoản”, “Điều Khoản Sử Dụng”) trước khi sử dụng trang web https://wonderfulbeef.eu (“Dịch Vụ”) do Wonderful Beef điều hành (“chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “ của chúng tôi ”). Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn tùy thuộc vào việc bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều Khoản này. Các Điều Khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân theo các Điều Khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của điều khoản thì bạn không thể truy cập Dịch Vụ.

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm

Nội dung của tài liệu này chỉ thể hiện quan điểm của tác giả và chỉ chịu trách nhiệm về thông điệp của mình. Ủy Ban Châu Âu không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc sử dụng thông tin chứa đựng trong đó

Sở Hữu Trí Tuệ

Dịch vụ và nội dung, tính năng và chức năng ban đầu của nó đang và sẽ vẫn là tài sản độc quyền của Wonderful Beef và các nhà cấp phép của nó.

Liên Kết Đến Các Trang Web Khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Wonderful Beef.

Wonderful Beef không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Bạn cũng nhận thức và đồng ý rằng Wonderful Beef sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ – trực tiếp hoặc gián tiếp – đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào – được gây ra hoặc bị cáo buộc – là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ bất kỳ có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy.

Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của tất cả trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà bạn truy cập.

Chấm Dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn với các Dịch Vụ của chúng tôi ngay lập tức, mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm – vì bất kỳ lý do gì – bao gồm nhưng không giới hạn nếu bạn vi phạm các Điều Khoản.
Tất cả các điều khoản của Điều Khoản mà về bản chất vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn, các điều khoản về quyền sở hữu, tuyên bố từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm

Việc sử dụng Dịch vụ của bạn là rủi ro duy nhất của bạn. Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “NGUYÊN TRẠNG” và “CÓ SẴN”. Dịch vụ được cung cấp mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tương thích với một mục đích nào đó, không vi phạm hoặc quá trình thực hiện.

Luật Áp Dụng


Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Tây Ban Nha, không liên quan đến các điều khoản luật của nó.

Việc chúng tôi không thể thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của các Điều Khoản này sẽ không được coi là sự từ bỏ các quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều Khoản này bị tòa án cho là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì các điều khoản còn lại của các Điều Khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Các Điều Khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng ta liên quan đến Dịch Vụ của chúng tôi, đồng thời hủy bỏ và thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đây mà có thể có giữa chúng ta về Các Dịch Vụ này.

Những Thay Đổi

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu sự sửa đổi là hữu hình, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Chúng tôi toàn quyền quyết định về những yếu tố tạo nên sự thay đổi hữu hình.
Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi sau khi các sửa đổi đó có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng Dịch Vụ.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều Khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.